Oulun kristillisen koulun tausta

Suomessa toimii Valtioneuvoston luvalla 17 kristillistä peruskoulua, joissa opiskelee liki 2 000 oppilasta. Ne ovat saaneet perusopetuksen järjestämisluvan erityiseen maailmankatsomukseen perustuvana kouluna (PL 7§). Lain mukaan vanhemmilla on oikeus valita lapselleen myös jokin muu kuin julkisen sektorin järjestämä perusopetus. Uusia kristillisiä kouluja on viriämässä useilla paikkakunnilla.

Kristillisten koulujen juuret ulottuvat uskonpuhdistajan ja suomenkielisen kansansivistyksen isän, Mikael Agricolan luomalle perustalle. Hänelle opettajan työ oli enemmän kuin opettamista. Kyse oli “Jumalan lapsen kasvattamisesta”. Koululaitoksemme onkin rakentunut vuosisatojen ajan Raamatun arvovallan perustukselle. Viime vuosikymmeninä tästä perinteestä on kuitenkin vähitellen luovuttu.

Nykyaikainen kristillinen koulukasvatus on osa laadukasta suomalaista perusopetusjärjestelmää. Tulevaisuuden koulussa vaihtoehtoja ja valinnan mahdollisuuksia tarjotaan entistä enemmän. Kristillinen koulu on vaihtoehto niille perheille, jotka pitävät kristillisiä arvoja vahvana perustana kasvattaa oppilaista vastuuntuntoisia, oman ja toisten arvon ymmärtäviä kansalaisia. Kristillisissä kouluissa uskotaan, että oppilaan kokonaisvaltainen kohtaaminen vapauttaa energiaa myös oppimiseen.

Tarve Oulun kristillisen koulun perustamiseen konkretisoitui vuonna 2004, kun Oulun seudun kristillisen koulun kannatusyhdistys ry. (myöhemmin Oulun kristillinen kasvatus ry.) perustettiin, jonka tehtäväksi asetettiin kristillisen koulun ja päiväkotien perustaminen sekä muille paikkakunnille sijoittuvan kristillisen koulu- ja päiväkotitoiminnan tukeminen.

 

Oulun kristillisen koulun historia

Oulun kristillisen koulun kannatusyhdistys ry. alkoi perustamisensa (2004) jälkeen kartoittamaan edellytyksiä kristillisen koulun perustamiselle. 1.8.2008 sen toimesta alkoi ns. kotikoulu vailla minkäänlaista yhteiskunnan myöntämää taloudellista tukea koulutoiminnalle. Koulutoiminnan mahdollistamiseksi perustettiin myös päiväkoti. Ensimmäisenä vuonna 1. luokkalaisia oli kolme ja esiopetusoppilaita kuusi, jotka siis olivat esiopetuksen jälkeen päiväkodissa. Koulu- ja päiväkotitoiminta alkoi kaksiossa.

Oulun kristillinen koulu sai Valtioneuvostolta ensimmäisen määräaikaisen perusopetuksen järjestämisluvan vuosiluokille 1–9 sekä esiopetusluvan 26.3.2009, mikä mahdollisti oppilasmääräisten kotikuntakorvausten (=valtionosuus) maksamisen opetuksen järjestämisestä. Tuolloin koulussa oli oppilaita 25. Päiväkoti jouduttiin tuolloin väliaikaisesti lopettamaan, koska Tuiran neuvolan yläkerta mahdollisti turvallisuussyistä vain 25 oppilaan sijoittumisen tiloihin.

1.8.2010 Oulun kristillinen koulu ja päiväkoti Verso aloittivat toimintansa Oulun kaupungin omistamassa Välivainion koulukiinteistössä. Koulussa aloitti 54 oppilasta ja päiväkodissa 9 lasta. Vuokrasuhde Oulun kaupungin kanssa kesti 31.7.2017 asti, jonka jälkeen koulukiinteistö siirtyi rakennusliike Laptille. Se aloittaa asemakaavamuutoksen mukaiset rakennustyöt alueella v. 2019.

Valtioneuvosto myönsi Oulun kristilliselle koululle pysyvän perusopetuksen järjestämisluvan 12.6.2014, mikä on mahdollistanut toiminnan pitkäjänteisemmän kehittämisen. Koululla ja päiväkodilla onkin yhteinen kiinteistörakennushanke Oulun kaupungin vuokratontilla Toppilansaaressa Nallikarin leirintäalueen ja asuntomessualueen rajanaapurina.

Oulun kristillisellä koululla ja päiväkoti Versolla on vuokrasopimus Laptin kanssa tällä hetkellä 31.7.2018 asti, mutta mitä todennäköisimmin se uusitaan vielä vuodella eteenpäin, jolloin kristillisen koulun ja päiväkodin oma koulukiinteistö valmistunee.

31.5.2017 Oulun kristillisessä koulussa oli oppilaita 147. Päiväkodeissa Verso ja Toivo lapsia oli puolestaan yhteensä 50.

Kristillisyys on Oulun kristillisen koulun toiminnan kokonaisvaltainen perusta, joka ilmenee arvoissa, kasvatustavoitteissa, toiminta-ajatuksessa ja toimintakulttuurissa. Käytännössä se heijastuu esimerkiksi henkilökunnan, oppilaiden ja vanhempien välisissä kohtaamisissa, aamunavauksissa, juhlissa ja tapahtumissa sekä yhteistyössä eri seurakuntien kanssa.

Oulun kristillinen koulu pyrkii vahvistamaan kunkin lapsen liittymistä oman kodin hengelliseen taustaan sekä tukemaan vanhempia heidän kasvatustehtävässään. Yhteistyö kotien ja seurakuntien kanssa onkin tärkeää. Lapsilta/nuorilta ja perheiltä ei kuitenkaan edellytetä henkilökohtaista uskoa tai minkään seurakunnan jäsenyyttä. Kristillisen koulun opetus ja kasvatus ei se ole uskontoon sitouttavaa.

Asetuksen mukaisia maailmankatsomukselliseen perustuvia tietoja, taitoja ja valmiuksia opetetaan vuorovaikutukseen perustuvien kohtaamisten lisäksi uskonnon opetuksen laajemman tuntimäärän sekä kristillisyyteen liittyvien valinnaisaineiden avulla. Taitoja ja valmiuksia edustaa katsomustietoisuuteen kasvattaminen. Sillä tarkoitetaan kykyä arvioida a vertailla erilaisia maailmankatsomuksia ja uskontoja.

Oulun kristillisen koulun opetussuunnitelmassa on määritelty kristilliset arvot, joita ovat:

– ihmisarvo, vastuullisuus, laupeus ja lähimmäisenrakkaus
– rehellisyys, oikeudenmukaisuus ja armollisuus
– turvallisuus ja yhteisöllisyys
– kunnioitus, luottamus ja kiitollisuus
– katsomustietoisuus

Niiden heijastumista toimintakulttuuriin ja eri oppiaineisiin on kuvattu tarkemmin opetussuunnitelmassa.

Jokaisella koululla on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka noudattaa Opetushallituksen antamaa valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteita. Kaikkien opetusluvan saaneiden koulujen on kuvattava opetussuunnitelmassaan perusteiden määräämällä tavalla koulun arvot, toimintakulttuuri, oppimisympäristö, oppiaineiden tavoitteet, sisällöt ja arviointi sekä maailmankatsomukseen perustuvien koulujen myös toiminnan maailmankatsomukselliset lähtökohdat.

Perusopetusasetuksen mukaisesti kristilliseen maailmankatsomukseen perustuvassa opetuksessa oppilaalle on annettava läpäisyperiaatteella opetuksen perustana olevaan maailmankatsomukseen perustuvia tietoja, taitoja ja valmiuksia. Kristillisyyden näkymistä Oulun kristillisen koulun toiminnassa on kuvattu kohdassa Kristillinen arvokasvatus.

Oulun kristillisen koulun opetussuunnitelma on Opetushallituksen tarkistama ja hyväksymä, jonka pohjalta annettava opetus takaa oppilaille samat valmiudet jatko-opintoihin kuin kunnallisetkin koulut.

Oulun kristillisen koulun pedagogiikassa korostuvat

1) aito kohtaaminen, jossa jokainen voi kokea tulevansa nähdyksi, kuulluksi, ymmärretyksi ja hyväksytyksi sellaisena kuin on

2) erilaiset oppimistyylit ja yksilölliset tarpeet

3) kokeellisuus ja tekemällä oppiminen

4) aidot, osallistavat oppimisympäristöt sekä oppimistehtävät, jotka ovat merkityksellisiä ja ”oikean maailman” kaltaisia

5) yhteisön jäseneksi kasvaminen yhteistyön, palvelemisen, vastuullisuuden ja vaikuttamisen kautta

6) yritteliäisyyden ja työelämätaitojen opettaminen

Oulun kristillinen koulu on ollut ja on mukana erilaisissa valtakunnallisissa ja kansainvälisissä pedagogisissa kehittämishankkeissa, kuten

– Microsoftin New Pedagogies for Deep Learning (2013-16), johon hyväksyttiin Suomesta 100 suomalaista koulua. NPDL on kolmivuotinen kansainvälinen oppimisen, opetuksen ja koulun toimintakulttuurin systeeminen tutkimus- ja kehittämisohjelma. Tavoitteena on opettaa oppilaille ns. tulevaisuustaitoja ja kehittää heidän ns. laaja-alaista osaamistaan.
– Pänttäyksestä printtaukseen -hanke, johon osallistuu muutaman kristillisen koulun lisäksi kaksi kunnallista koulua Espoosta, Aalto-yliopisto, Metropolia ammattikorkeakoulu sekä 3D Bear -startup-yritys.
– Osaava -hanke, joka on Opetushallituksen rahoittama kristillisten koulujen yhteinen laadunkehittämishanke.
– Liikkuva koulu, jonka myötä suomalaisia oppilaita kannustetaan liikuntaharrastusten pariin.

Kristillinen koulu tarvitsee ystäviä ja tukijoita

Vuonna 2004 perustettiin Oulun seudun kristillisen koulun kannatusyhdistys ry, jonka nimi muutettiin Oulun kristillinen kasvatus ry:ksi vuonna 2014. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tukea kristillistä kasvatusta yhteiskristillisessä hengessä edustamatta mitään yksittäistä tunnustuskuntaa. Toiminnan lähtökohtana on kaikille kristityille yhteinen perusta, joka löytyy Raamatun ilmoituksesta ja jonka ydin on ilmaistu Apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voittoa tavoittelematta

1) ylläpitää kristilliseen maailmankatsomukseen perustuvaa päiväkoti- ja muuta varhaiskasvatustoimintaa sekä Oulun kristillistä koulua, joka antaa peruskoulun oppimäärää vastaavaa opetusta;

2) tukee koulun opettajia, muuta henkilökuntaa sekä oppilaiden vanhempia järjestämällä kristillistä kasvatusta käsitteleviä kursseja, seminaareja ja muuta vastaavanlaista koulutusta;

3) tukee kristillisen koulun ja päiväkotien yhteistyötä muiden koulujen ja päiväkotien kanssa kristillisen kasvatuksen kysymyksissä sekä

4) jakaa julkaisujen ja tiedotusvälineiden kautta tietoa kristillisestä koulu- ja varhaiskasvatuksesta.


Opetuksen järjestämislupa ja valtion tuki

Oulun kristillisellä koululla on ollut vuosina 2009-2014 Valtioneuvoston myöntämä määräaikainen esi- ja perusopetuksen järjestämislupa (luokille 0-9) sekä valtion myöntämä oppilaskohtainen taloudellinen tuki (90 % Oulun kaupungin saamasta kotikuntakorvauksesta). Kesäkuussa 2014 Valtioneuvosto vakinaisti koulumme opetuksen järjestämisluvan.

Saamamme valtionosuus ei kata kaikkia koulutoiminnan kuluja. Niinpä tarvitsemme myös ulkopuolista lisärahoitusta kristillistä kasvatusta arvostavilta yksityishenkilöiltä ja yhteisöiltä.

Voit tukea kristillisen koulun hanketta liittymällä kannatusyhdistyksen jäseneksi tai kannattajajäseneksi. Lataa tästä jäsenhakemus.


Yhteystiedot

Oulun kristillinen kasvatus ry
(y-tunnus 2200400-2)

Luokotie 4
90530 OULU

Koulu- ja päiväkotitoimintaa tukevan yhdistyksemme tili FI89 5741 4020 0628 11 on käytettävissä:
– yhdistyksen jäsenille jäsenmaksuja varten viitenro 1012 (25 €/hlö tai 40 €/perhe)
– kannatusjäsenille viitenro 1025 (100 €)
– muulle tuelle viitenro 1038

Kannatusyhdistyksen puheenjohtaja
Tapio Pokka, pastori
tapio.pokka(at)oulunkristillinenkoulu.fi
puh. 044 021 0110