Tausta

Oulun kristillinen koulu on tunnustuskuntien välinen koulu. Se pyrkii vahvistamaan kunkin lapsen liittymistä oman kodin hengelliseen taustaan sekä tukemaan vanhempia heidän kasvatustehtävässään.

– Kristillinen maailmankatsomus: kristilliset arvot koulun opetuksen ja toimintakulttuurin lähtökohtana
– Laadukas esi- ja perusopetus: pätevät ja motivoituneet opettajat, pienet opetusryhmät, oppilaiden yksilöllinen huomioiminen
– KouluPlus -toiminta: turvallista ja monipuolista aamu- ja iltapäivätoimintaa 1.–4. luokkien oppilaille klo 7.30–16.30
– Yhteistyö kodin ja koulun välillä: aktiivinen vanhempaintoimikunta, rakentavia yhteisiä projekteja
– Kansainvälisyys: englanninkielen opetus alkaa ”suihkutuksella” jo esikoulussa ja koulun tuntikehyksessä 2. luokalta; kerhoissa on mahdollisuus opiskella useita kieliä
– Ekologisuus: pitkälle vietyä tavaroiden kierrätystä ja vanhan tuunausta
– Työelämätaidot: työelämätaitoja ja yrittäjyyttä huomioiva kasvatus ja opetus

Kristilliset koulut ovat saaneet perusopetuksen järjestämisluvan erityiseen maailmankatsomukseen perustuvana kouluna (PL 7§). Lain mukaan vanhemmilla on oikeus valita lapselleen myös jokin muu kuin julkisen sektorin järjestämä perusopetus. Kristillinen koulu ei ole seurakunta vaan koulu, joka huolehtii opetussuunnitelmaan kuuluvista oppimistavoitteista.

Oulun kristillisessä koulussa
– lapsi kohdataan ainutlaatuisena, Jumalan luomana yksilönä. Häntä opetetaan arvostamaan itseään ja toisia mittaamattoman arvokkaina.
– seurakunnalliset ja opilliset painotukset kuuluvat kodeille. Koulu tukee vanhempia heidän kasvatustehtävässään – kristillisessä kasvatuksessa se haluaa vahvistaa perheiden valitsemaa seurakuntayhteyttä.

Koulukuljetukset vanhemmat järjestävät itse. Muutoin koulu on maksuton.

Terveydenhoito, hammashuolto sekä psykologi- ja koulukuraattoripalvelut järjestetään kunnan palveluja käyttäen kuten muissakin kouluissa.

Jos haluat tutustua tarkemmin Oulun kristillisen koulun opetuksen järjestämisen tavoitteisiin ja periaatteisiin, kuten oppimiskäsitykseen, koulun arvoihin ja toimintakulttuuriin, avaa tästä linkistä ote Oulun kristillisen koulun opetussuunnitelmasta.

Oulun kristillinen koulu antaa turvallisessa ja vapaassa ilmapiirissä kristillisen arvomaailman mukaista, perusopetusta vastaavaa laadukasta opetusta. Se toimii hyvässä yhteistyössä Oulun kaupungin ja lähikuntien kanssa.

Tavoitteenamme on kasvattaa terveitä ja terveet elämäntavat omaavia, vastuuntuntoisia sekä oman ja toisten arvon ymmärtäviä, sosiaalisia, monikulttuurisuuteen ja kansainvälisyyteen rohkeasti suhtautuvia kansalaisia.

Kristillisten koulujen juuret ulottuvat uskonpuhdistajan ja suomenkielisen kansansivistyksen isän, Mikael Agricolan luomalle perustalle. Hänelle opetta­jan työ oli enemmän kuin opettamista. Kyse oli “Jumalan lapsen kasvattamisesta”. Koululaitoksemme onkin rakentunut vuosisatojen ajan Raamatun arvovallan perustukselle. Viime vuosikymmeninä tästä perinteestä on kuitenkin vähitellen luovuttu.

Kristillinen koulukasvatus on osa laadukasta suomalaista perusopetusjärjestelmää. Kristillisissä kouluissa uskotaan, että oppilaan kokonaisvaltainen kohtaaminen vapauttaa energiaa oppimiseen.  Kristillinen koulu ei pyri eristämään tai ylisuojelemaan oppilaitaan, vaan tahtoo kasvattaa heitä kohtaamaan elämän monimuotoisuutta.

Kristillisestä maailmankuvasta nousevat eettiset arvot ovat vahva perusta kasvattaa oppilaista vastuuntuntoisia, oman ja toisten arvon ymmärtäviä kansalaisia. Yhteinen arvomaailma on myös omiaan lisäämään kodin ja koulun välistä yhteistyötä.

Tulevaisuuden kouluun kuuluu vaihtoehtojen ja valinnan mahdollisuuksien tarjoaminen. Koulujen sisällä oppilaat voivat yhä enemmän valita mieltymystensä mukaisia opintoja. Samoin erityiskoulut erilaisille lahjakkuuksille ovat värittäneet koulutuskirjoa. Tässä mielessä kristillinen koulu tuleekin nähdä vaihtoehtona niille perheille, jotka pitävät kristillisiä arvoja tärkeinä. Suomessa toimiikin jo hyvällä menestyksellä 16 kristillistä koulua.

Oulun kristillinen koulu ja sen kannatusyhdistys toimivat yhteiskristillisellä periaatteella. Koulu pyrkii tukemaan ja vahvistamaan kunkin lapsen liittymistä oman kodin hengelliseen taustaan.

Kristillinen koulu tarvitsee ystäviä ja tukijoita

Vuonna 2004 perustettiin Oulun seudun kristillisen koulun kannatusyhdistys ry, jonka nimi muutettiin Oulun kristillinen kasvatus ry:ksi vuonna 2014. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tukea kristillistä kasvatusta yhteiskristillisessä hengessä edustamatta mitään yksittäistä tunnustuskuntaa. Toiminnan lähtökohtana on kaikille kristityille yhteinen perusta, joka löytyy Raamatun ilmoituksesta ja jonka ydin on ilmaistu Apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voittoa tavoittelematta

1) ylläpitää kristilliseen maailmankatsomukseen perustuvaa päiväkoti- ja muuta varhaiskasvatustoimintaa sekä Oulun kristillistä koulua, joka antaa peruskoulun oppimäärää vastaavaa opetusta;

2) tukee koulun opettajia, muuta henkilökuntaa sekä oppilaiden vanhempia järjestämällä kristillistä kasvatusta käsitteleviä kursseja, seminaareja ja muuta vastaavanlaista koulutusta;

3) tukee kristillisen koulun ja päiväkotien yhteistyötä muiden koulujen ja päiväkotien kanssa kristillisen kasvatuksen kysymyksissä sekä

4) jakaa julkaisujen ja tiedotusvälineiden kautta tietoa kristillisestä koulu- ja varhaiskasvatuksesta.


Opetuksen järjestämislupa ja valtion tuki

Oulun kristillisellä koululla on ollut vuosina 2009-2014 Valtioneuvoston myöntämä määräaikainen esi- ja perusopetuksen järjestämislupa (luokille 0-9) sekä valtion myöntämä oppilaskohtainen taloudellinen tuki (90 % Oulun kaupungin saamasta kotikuntakorvauksesta). Kesäkuussa 2014 Valtioneuvosto vakinaisti koulumme opetuksen järjestämisluvan.

Saamamme valtionosuus ei kata kaikkia koulutoiminnan kuluja. Niinpä tarvitsemme myös ulkopuolista lisärahoitusta kristillistä kasvatusta arvostavilta yksityishenkilöiltä ja yhteisöiltä.

Voit tukea kristillisen koulun hanketta liittymällä kannatusyhdistyksen jäseneksi tai kannattajajäseneksi. Lataa tästä jäsenhakemus.


Yhteystiedot

Oulun kristillinen kasvatus ry
(y-tunnus 2200400-2)

Luokotie 4
90530 OULU

Koulu- ja päiväkotitoimintaa tukevan yhdistyksemme tili FI89 5741 4020 0628 11 on käytettävissä:
– yhdistyksen jäsenille jäsenmaksuja varten viitenro 1012 (25 €/hlö tai 40 €/perhe)
– kannatusjäsenille viitenro 1025 (100 €)
– muulle tuelle viitenro 1038

Kannatusyhdistyksen puheenjohtaja
Tapio Pokka, pastori
tapio.pokka(at)oulunkristillinenkoulu.fi
puh. 044 021 0111